Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

ZAV Litomyšl, Šantovo náměstí

4. 2. 2016

Doklad existence řemesel ve středověkém městě Litomyšl

Na podzim roku 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum při "rekonstrukci kanalizace domu č.p. 173" na Šantově náměstí v Litomyšli. Liniový výkop pro kanalizaci procházel částečně ulicí Růžová, kde se napojoval na stávající kanalizační síť, odkud ústil do dvorního traktu domu č.p. 173.

Růžová ulice se nachází v historickém jádru města Litomyšl v památkové zóně. Měšťanský dům čp.173 je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod rej. č. 22535/6-5233. Již ve 13 století jsou v Litomyšli písemné doklady pro existenci různých řemesel, mezi nimi i kloboučníci, kožešníci a koželuzi, dále ševci. Roku 1413 je založen cech ševcovský.

Prostor ve kterém se objekt na Šantově náměstí nachází je v blízkosti dvou sakrálních staveb. První je kostel Povýšení svatého Kříže. Jedná se o gotickou trojlodní stavbu, založenou v roce 1356. Druhou stavbou je kostel Rozeslání sv. apoštolů na Toulovcově náměstí. Tento kostelík je jednolodní gotická stavba z konce 14. století. Tyto dvě sakrální stavby vnikají v době kdy pravděpodobně postupně docházelo k zanikání středověkých objektů v prostoru dnešního dvora čp. 173.

Výzkum, který realizovalo Regionální muzeum v Litomyšli se neobešel bez komplikací. Stavební aktivita byla zjištěna až v průběhu její realizace, a proto byla část archeologických situací již odtěžená, což ztěžuje interpretaci zachycených situací.

Nálezová situace v liniovém výkopu, který procházel současnou ulicí a městskou parcelou, se lišila v závislosti na tom, jednalo-li se o prostor ulice Růžová či plochu někdejší dvorní části. V části zasahující do Růžové ulice byl shledán sled uloženin a výkopy v podobě kůlových jam obsahující materiál z období středověku. Ve dvorní části domu č.p. 173 byl zaznamenán v hloubce přibližně 1,2 – 1,4 m pod současným povrchem zahloubený objekt. Z nálezové situace vyplývá, že nejprve vznikají nalezené kůlové jamky a posléze vzniká zahloubený objekt, po něm vznikají ještě další dva menší objekty. A po zániku těchto objektů se zde vytváří vrstva, která vše překrývá.

Dostupný datační materiál ukazuje, že veškeré tyto záležitosti jsou z jednoho časového horizontu, datovaného do průběhu druhé poloviny 13. a 14. století. Objekty i vrstva, která je překrývá v průběhu 14. století také zaniká. Ze zahloubeného objektu pochází množství nálezů rozličného charakteru. Jedná se o fragmenty keramiky, keramickou hračku znázorňující koníka, dále kov v podobě strusky a dveřního kování, organický materiál jako jsou opracované usně, dřevěná loučka, zvířecí kosti – rohy, kostěná hrací kostka.

Na základě archeobotanické analýzy, je možné konstatovat, že v určitém období objekt plnil odpadní funkci a po té co byl zaplněn, došlo k jeho zániku.

Podle jeho obsahu můžeme předpokládat, že v tomto prostoru žil řemeslník, který se zabýval zpracováním kůže. Vzhledem k některým nálezům jsou zde indicie, k tomu, že zde mohlo docházet jak k prvotnímu zpracování kůží (jejich činění atd.), tak k další kožedělné práci (např. ševcovská dílna). Kyselé prostředí, dřeviny na třísloviny, ale také přítomnost uhlíků (na potaš - odstranění chlupů z kůže) by mohlo poukazovat na dílnu zpracovávající surovou kůží. A naopak velké množství odřezků kůží by mohlo evokovat dílnu řemeslníka zabývající se zpracováním již vydělané kůže. Některé nálezy ukazují běžný život člověka ve 14. století a jeho nakládání s odpadem (keramický materiál, hrací kostka, dřevěná loučka).

Získaný archeologický materiál výrazně rozšířil poznání stolní keramiky, a zpracování kůží, která se používala na počátku 14. století v Litomyšli.

 

Pavel Kejval - Jan Mareček - Jana Němcová - Tereza Žďárová

  

Foto 1. situace na profilu, zahloubený objekt

 

Tab. 1 – 7 nálezy keramiky, brousku, keramického koníka a hrací kostky

         

 

     

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook