Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Archeologický výzkum středověké zaniklé osady u Litomyšle

24. 7. 2014

Od května letošního roku probíhal záchranný archeologický výzkum části zaniklé osady v katastru Litomyšl – Záhraď. Regionální muzeum v Litomyšli realizovalo výzkum v prostoru budoucí ochranné protipovodňové hráze u Vlkova, mezi dvěma rybníky. Právě při realizaci hráze, konkrétně při skrývce ornice, byly zachyceny zahloubené objekty sídlištního charakteru a množství keramického materiálu. Na daný prostor již v minulosti upozornili v literatuře archeolog P. Charvát a D. Vích, v okolí námi zkoumané plochy nalezli zlomky keramiky z raného a vrcholného středověku.

Po tomto zjištění byla vytyčena plocha výzkumu přibližně o rozměru 40 x 12 m., která byla podrobně zkoumána, protože by při realizaci stavby uvedené hráze došlo ke zničení těchto významných situací.

Výzkum zachytil stopy osídlení v podobě množství kůlových jam různých rozměrů, které po vyhodnocení mohou poskytnout informace o podobě, velikosti a rozmístění nadzemních staveb. Dále několik zahloubených objektů obsahující převážně keramický materiál. Část tohoto sídliště ohraničoval mělký příkop – žlab, u kterého se také nacházely kůlové jamky. Zřejmě kromě příkopu vymezoval sídelní plochu i plot.

Jedná se o významné zjištění, dle nalezeného keramického materiálu je osídlení datováno od 12. až do první poloviny 14. století. Pak zřejmě osada zaniká požárem, což potvrzují nalezené koncentrace uhlíků ve vrstvách a množství přepálených kamenů. Z lokality pochází keramický materiál – zvláště množství zlomků zásobnic, sloužících na uskladnění potravin (obilí), hrnců, poklic. Na okrajích zásobnic se objevují značky např. v podobě přesýpacích hodin. Značky se vyskytovaly i na dnech hrnců, což je pro dané období charakteristické, ale ne příliš časté. Keramika je bohatě zdobená a bude vhodným srovnávacím materiálem s keramikou z ostatních lokalit v blízkosti Litomyšle.

Kromě keramického materiálu byly nalezeny štípané nástroje – čepelka a škrabadlo, které jsou starší pravěké, ale zřejmě je osadníci využili druhotně. Dále kamenný brousek a těrka, korálek, kovové předměty – zejména stavební hřebíky a množství zvířecích kostí. Nálezy odpovídají sídlištnímu charakteru lokality. Osteologický materiál bude podroben analýze, takže zjistíme skladbu stravy ve středověké osadě. Kromě nálezů z období středověku, jsme na lokalitě zachytily doklady z mladšího období – novověku, které souvisejí s existencí hostince Zavadilka, jedná se o nálezy mincí, dýmky a množství zvířecích kostí.

Letecký snímek zkoumané plochy a okolí

Na lokalitě bylo provedeno letecké snímkování, kdy jsme se snažili, na základě zbarvení porostu a terénních anomálií, zjistit pokračování a rozsah osady, ze které byl prozkoumán pouze menší úsek. Byly odebrány vzorky výplní objektů i kůlových jamek, po vyplavení tohoto materiálu získáme rostlinné zbytky, které mohou ukázat skladbu porostu a dřevin v daném místě ve středověku. Zajímavým a unikátním nálezem je část provázku. Z období středověku jde ve svitavském okrese o první nález. Bude provedena analýza použitého materiálu. Běžně se v tomto období provazy i provázky vyráběly např. z konopí nebo kopřivy.

Osadníci si vybrali výhodnou polohu na mírném svahu v přímé blízkosti vodního zdroje, což je pro vesnice tohoto období typické. Zjištění existence osady z období 12. do první poloviny 14. století je další významnou součástí vývoje osídlení na Litomyšlsku v období kolonizace. Výzkum v tomto prostoru již byl ukončen a na uvedeném místě již brzy vyroste ochranná hráz.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook