Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

ZAV Jevíčko II.etapa

1. 1. 2007 - 23. 8. 2007

V roce 2007 pokračuje již II. etapou záchranný archeologický výzkum v Jevíčku na lokalitě u kostela sv. Bartoloměje.

V roce 2007 byl dokončen výzkum ve čtvercích prvního sektoru, který byl započat již v I. etapě a proveden výzkum v sektoru II. „Mazanicová krusta“ zachycená ve čtverci F (ležící na styku horní části kulturní vrstvy s recentní vrstvou) byla zcela prozkoumána. V současné chvíli můžeme konstatovat, že se jednalo o poměrně důmyslný výrobní objekt s rameny ve tvaru T. V jeho třech ramenech byly kanálky lichoběžníkovitých průřezů. Stropy kanálků se zřítily na vypálené dno ramen. Přímo v hmotě, ze které byl objekt vytvořen se nacházela keramika z 13. - 14. století. Sám objekt je díky nálezům, které obsahovala výplň objektu vzniklá až po jeho zániku, datován do období pozdního středověku a raného novověku. Objekt sloužil k sušení potravy (pravděpodobně obilí nebo např. lnu, to bude upřesněno až po analýzách odebraných vzorků). Kanálky plnily funkci kouřovodů. V těsné blízkosti byl nalezen pozdně středověký – renesanční tesák.    Zmiňovaná koncentrace drobných kamenů v těsné blízkosti výrobního objektu byla, jak se při II. etapě výzkumu ukázalo, součástí dvou středověkých odpadišť. Odpadiště obsahovala osteologický materiál, zlomky keramiky, opracované kameny, kovové předměty převážně stavebního charakteru a zlomek podkovy. Zajímavým překvapením byl zachycený pravěký objekt nepravidelného oválného tvaru v sektoru I. (v  čtverci B). Náležel neolitické kultuře s lineární keramikou a obsahoval keramiku a štípaný nástroj.V sektoru II. v rýze III. byl zkoumán středověký sídlištní objekt, který byl později porušen novověkým zásahem (zahloubený objekt z 17. – 18. století) a oba objekty byly společně přetnuty trasou melioračních trubek. V novověkém objektu byla nalezena spodní část hrnce obsahující říční písek. K čemu byl nález určen však zjištěno nebylo. Můžeme konstatovat, že osídlení se neomezovalo jen na zkoumanou plochu, ale archeologické nálezy nacházíme v téměř celé ploše severní strany budoucího rybníka. Jedná se o významnou lokalitu, kde bylo zachyceno osídlení nejen z období konce 12. – 14. století, objevují se tady nálezy sídlištního charakteru z pravěku: z neolitu (kultura s lineární keramikou), z období halštatu (platěnická fáze kultury lužických popelnicových polí) a z laténu (keltské osídlení). Lokalita byla však využívána i v mladším období, v pozdním středověku a novověku.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook