Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

ZAV Městečko Trnávka

4. 2. 2016

Archeologický výzkum v Městečku Trnávka - tentokrát v předstihu (výjimečné nálezy v prostoru bývalých stájí u fary)

Na podzim minulého roku byl v Městečku Trnávka zbourán objekt stájí v těsném sousedství místní fary. V prostoru zbourané stavby by v letošním roce měl být položen vodovodní řad a následně vzniknout nový chodník. Část archeologického výzkumu, který realizuje archeologické oddělení Regionálního muzea v Litomyšli, proběhla na sklonku roku 2013, druhá na jaře v roce 2014 a poslední v létě 2015.

Výzkum proběhl v předstihu před samotnou stavbou a tím pádem nedojde ke zbytečnému zdržení. Jedná se o tzv. předstihový archeologický výzkum, opakem je záchranný archeologický výzkum, který většinu probíhá souběžně se stavbou.

Při odstraňování stavební suti po zbourané budově došlo k prvnímu zajímavému nálezu. Byly částečně odkryty a porušeny starší situace ve svažitém terénu, který pod budovou zůstal zachován. Zdeněk Koláček (externí spolupracovník RML) zde nalezl zlomek zásobnice (větší hrnec na ukládání zásob např. obilí). Tento fragment keramické nádoby pochází ze 14. století. Jeho nález upozornil na možný výskyt situací z tohoto období.

Přímo na místě nás ovšem čekalo velké překvapení. Již po první prospekci prostoru bylo jasné, že nešlo o náhodný nález. Celá plocha demolice se začala jevit jako archeologicky  zajímavá lokalita. Byly zde patrné tmavě probarvené skvrny v podloží, které běžně tvoří výplň pravěkých sídlištních objektů.

V roce 2013 došlo k začištění celého svahu (viz. foto 1). Což je jedna z nejdůležitějších a zároveň nejméně oblíbených prací na archeologickém výzkumu. Díky tomu byla zjištěna existence pravěkých sídlištních objektů, středověkého kamenného zdiva tvořící místnost se vstupním prostorem, dále zděné konstrukce novověkých stájí a sklepní prostor.

Část pravěkého sídliště představují tři objekty zahloubené do podloží (viz. foto 3, 4), které jsou vyplněny tmavou kulturní vrstvou. Tato výplň objektů obsahovala zlomky pravěké keramiky. Na základě tvarů a výzdoby lze keramiku přisoudit kultuře lužických popelnicových polí, která u nás existovala v  době bronzové a železné (konkrétně ve střední Evropě od 14. století př. n. l. do 4. století př. n. l.).

Část jednoho pravěkého objektu zničila stavba silnice, druhá část objektu naštěstí zůstala zachovaná a díky tomu mohla být zdokumentovaná. Dva další téměř neporušené pravěké objekty byly zachyceny ve svahu. Můžeme předpokládat, že v tomto prostoru existovalo pravěké sídliště, které se rozpínalo jak do prostoru pod současnou silnicí (zde je již nenávratně zničené), tak mohlo zasahovat i do míst dnešního farního hospodářského zázemí (to by v budoucnu mohl potvrdit nebo vyvrátit případný archeologický výzkum). Pravěké objekty porušila nejen stavba novodobé silnice, ale již dříve i středověká stavební aktivita (důkazem jsou nálezy pravěké keramiky druhotně uložené ve středověkých objektech). Pravěké sídliště nebylo chvilkovou záležitostí, mělo delší trvání. Dokládají to nálezy mazanice (hliněný výmaz stěn např. domů s otisky po prutech) na kterých je několik vrstev výmalby bílou barvou. Kromě zlomků keramiky např. okřínů (dvoukónická nádoba) se v objektech nacházely předměty související s textilní výrobou – unikátně několik masivních závaží horizontálního tkalcovského stavu a drobné kamenné závaží. Jako nejzajímavější pravěký nález se dá bezesporu označit téměř neporušená hliněná pícka. Její zachování in situ v takto stavebně vytíženém prostoru je naprosto unikátní záležitost. Prostor, kde došlo k pravěkým nálezům je v podstatě klasickým místem pro pravěké sídliště - na mírném svahu v blízkosti vodoteče (Pacovka).

Jak již bylo uvedeno výše, v Městečku Trnávka se podařilo zachytit pravěké objekty neporušené mladší zástavbou, čehož si velmi ceníme, protože taková situace není častá.

Neméně významné je také odkrytí části středověké zděné konstrukce. Archeologicky byla prozkoumána část místnosti se vstupním prostorem. Tento objekt pravděpodobně zanikl požárem, o čemž svědčí i velké množství propálené mazanice ve vnitřní části objektu.

Vstupní prostor do této místnosti se nachází v severní části. Pravděpodobně se přicházelo chodbou dolů po schodišti (viditelné stupně se zachovanými stopami po dřevěných prknech) až ke „dveřím“. Za kamennou konstrukcí (snad práh?) byly v rozích identifikovány dvě velké kůlové jamky s negativy trámů čtvercového průřezu. Pravděpodobně se jedná stopy po zárubních dveří. Z jižní části místnosti bylo vyzvednuto několik celých keramická nádob -   středověké hrnce (jeden druhotně přepálený), drajfus (pánev na třech nožkách) a jeden pohár. V jedné celé nádobě se dokonce zachovaly zbytky zuhelnatělé obiloviny (druh určí analýza). Předběžně lze keramické nádoby zařadit do 14. až první poloviny 15. století. Objekt který pravděpodobně v této době zanikl požárem již nebyl obnoven.

Právě takové archeologicky odkryté situace nám významně napomáhají složit obraz historického vývoje obcí. Zvláště pro období, pro která nám chybí písemné prameny. Rádi bychom poděkovali za vstřícný přístup obce Městečko Trnávka, obyvatel a za cenné podněty panu Jiřímu Vondrovi.

 

Jana Němcová, Tereza Žďárová, Pavel Kejval

 

 

foto 1. – pohled na začištěnou plochu výzkumu

foto 2. – tmavé fleky na fotografii tvoří výplň pravěkých objektů

foto 3. – pravidelný sídlištní objekt po vybrání tmavé výplně, na dně ve zbytku výplně nalezeny tkalcovská závaží

foto 4. – polovina pravidelného pravěkého objektu, jehož druhou polovinu poškodila zeď stáje a silnice

foto 5. – částečně odkrytá středověká místnost se vstupním prostorem, místnost je vyplněná destrukcí mazanice (oranžová barva)

foto 6. – odkrytá část středověké místnosti se vstupním prostorem po vybrání destrukce mazanice, vstupní prostor porušuje novověké zdivo stáje

foto 7. – detail části místnosti ve vstupním prostoru dvě zahloubené kůlové jamky a v rohu místnosti keramická nádoba zapuštěná do podloží.

 foto 8.  - středověký objekt s nálezy z jednotlivých vrstev.

 foto 9.  - pravěký objekt s nalezenými tkalcovskými závažími.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook