Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

REVITALIZACE historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli - AKTUALITY

1. 7. 2012 - 16. 7. 2014

Průběžně zveřejňované aktuality k dění okolo rekonstrukce muzea.

V historické budově muzea a v novém vstupním objektu probíhají závěrečné práce. Kolaudace by měla proběhnout v tomto týdnu.
Pokračuje instalace výstavního mobiliáře nové stálé expozice muzea nazvané „Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“.
Před muzeem směrem k zámku je zadlážděný ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté pozůstatky horního města, jejichž konzervace byla již dokončena. Kolaudace této stavby proběhne v červnu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební práce: V historické budově byla dokončena pokládka dubových parketových podlah, kterých je kolem tisíce metrů čtverečních. Nyní probíhá jejich broušení a finální úprava. Pokračuje řada drobnějších zednických a zejména elektroinstalačních prací, montáž svítidel, osazování nových prostupů novými dveřmi, osazování vestavěného mobiliáře aj.
Dne 17.3. byla zahájena instalace výstavního mobiliáře nové stálé expozice muzea nazvané „Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“.
Na bývalém dvorečku čajovny stojí stavba nového vstupního objektu. Interiér je těsně před dokončením, exteriér „zdobí“ lešení, z něhož bude instalováno panelové obložení střechy.
Před muzeem směrem k zámku je zadlážděný ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté pozůstatky horního města. V jeho interiéru probíhá konzervace těchto pozůstatků.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební práce: V historické budově pokračuje pokládka dubových parketových podlah, kterých je kolem tisíce metrů čtverečních. Dále se pokládají dlažby. Probíhá zde řada drobnějších zednických a zejména elektroinstalačních prací, osazování nových prostupů novými dveřmi aj.
Dne 17.3. byla zahájena instalace výstavního mobiliáře nové stálé expozice muzea nazvané „Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“.
Na bývalém dvorečku čajovny stojí hrubá stavba nového vstupního objektu. Uvnitř probíhají zejména sádrokartonářské práce.
Před muzeem směrem k zámku je zadlážděný ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté pozůstatky horního města. V jeho interiéru byla zahájena konzervace těchto pozůstatků.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební práce: V historické budově po zprovoznění plynového topení pokračuje pokládka dubových parketových podlah, kterých je kolem tisíce metrů čtverečních. Dále se pokládají dlažby. Probíhá zde řada drobnějších zednických a zejména elektroinstalačních prací, repasování historických oken a dveří aj.
Na bývalém dvorečku čajovny stojí hrubá stavba nového vstupního objektu s již zabudovaným velkým ateliérovým oknem vysokým sedm metrů.
Před muzeem směrem k zámku vyrostl zadlážděný ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté pozůstatky horního města. Nyní probíhají práce v jeho interiéru.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební práce: V historické budově bylo zprovozněno plynové topení a začíná pokládka dubových parketových podlah. Probíhá zde řada drobnějších zednických a zejména elektroinstalačních prací.
Na bývalém dvorečku čajovny stojí hrubá stavba nového vstupního objektu.
Před muzeem směrem k zámku vyrostl ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté pozůstatky horního města. V současné době je již jeho horní plocha (střecha) zadlážděna. V exteriéru se tak tento objekt bude projevovat pouze malým pochozím oknem a třemi malými větracími otvory.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební práce: V historické budově probíhá pokládka podlah a menší elektroinstalační práce.
Hrubá stavba vstupního objektu zahájená na bývalém dvorečku čajovny před třemi měsíci se chýlí k závěru. Po vybetonování technického suterénu a montáži kovového skeletu budoucího foyer probíhá nyní jeho opláštění izolačními panely (včetně hrotité střechy).
Před muzeem směrem k zámku vyrostl ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté pozůstatky horního města. V současné době se pracuje na finální podobě jeho exteriéru – horní plocha (střecha) je zasypána štěrkem a začíná se s jeho zadlážděním.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební práce: V historické budově probíhá pokládka podlah a menší elektroinstalační práce.
Stavba vstupního objektu zahájená na bývalém dvorečku čajovny před dvěma měsíci postoupila do fáze montáže kovového skeletu budoucího foyer.
Před muzeem směrem k zámku vyrůstá ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté pozůstatky horního města. Byly vybetonovány svislé konstrukce, položeny ocelové nosníky a celá plocha zabetonována. Nálezy jsou tímto opatřením bezprostředně ochráněny před mrazem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archeologický výzkum: Výzkum na bývalém dvorku čajovny, kde vyroste nový vstupní objekt, byl dokončen. Archeologové zde odkryli několik stavebních fází zděných septiků bývalých piaristických škol a ve starších vrstvách rovněž torzo dlažby raně novověké cesty, která byla odhalena již při vykopávkách před muzeem. Torzo cesty bude v budoucnu vizuálně přístupné z nového vstupního objektu.

Posledním rozsáhlejším prostorem, kde pracují archeologové, je plocha pod muzeem směrem k městu, kde vzniknou terasy a přístupové schodiště.

Stavební práce: V historické budově probíhají práce ve všech interiérech (např. pokládka podlahového topení) i v exteriéru (oprava fasády, komínů, zasazení nových oken aj.).

Zahájena byla stavba vstupního objektu muzea, který se musel přesunout na dvoreček bývalé čajovny. V současné době probíhá betonování svislých konstrukcí polosuterénu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení termínu dokončení: Vzhledem ke změně projektu v průběhu jeho realizace, z něhož vyplynula mj. výstavba neplánované budovy na dvorečku čajovny, se termín dokončení celé stavby posouvá o několik měsíců na jaro 2014.

Archeologický výzkum: Výzkum na dvorku je nyní téměř dokončen, na většině jeho plochy se již provádějí stavební práce. Další menší archeologické výzkumy probíhají a budou probíhat kolem historické budovy muzea – jde o opěrnou zídku dlažby suterénního objektu, inženýrské sítě a terasy na ploše směrem k městu.

Stavební práce: V historické budově muzea stavební práce zdárně pokračují. Intenzivně se pracuje v interiérech budovy (např. v půdní vestavbě) i na jejím exteriéru. Fasáda směrem k městu již byla opravena (včetně zasazení nových oken) a lešení se přesunulo k fasádě směrem k zámku. Ve vytápěné části suterénního objektu se budují návštěvnické toalety. Zahájena byla stavba vstupního objektu muzea, který se musel přesunout na dvoreček bývalé čajovny. V současné době jsou betonovány jeho základy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archeologický výzkum: Výzkum probíhá od května na bývalém dvorku čajovny, kde vyroste nový vstupní objekt. Archeologové zde doposud odkryli několik stavebních fází zděných septiků bývalých piaristických škol a ve starších vrstvách rovněž torzo dlažby raně novověké cesty, která byla odhalena již při vykopávkách před muzeem. Výzkum na dvorku by měl být dokončen nejpozději v polovině srpna.

Stavební práce: V historické budově muzea stavební práce značně pokročily. Pracuje zde řada profesí; před dokončením jsou nové elektroinstalace, topení, montáž výtahu, půdní vestavba aj. U budovy směrem k městu stojí lešení kvůli opravám fasády, střechy a výměně oken.
Vytápěná část suterénního objektu byla již vybetonována.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archeologický výzkum: Na ploše před muzeem – v místech původně zamýšleného vstupního objektu – byl archeologický výzkum na začátku dubna dokončen. Archeologové došli až na podloží, které již nebylo dotčeno lidskou činností. Menší práce proběhnou ještě v místech základových pasů nového objektu v dolní polovině plochy (směrem k parku), kde budou nálezy horního města ze 16. století v budoucnu zachovány, zastřešeny a prezentovány. Zároveň zde bylo ponecháno dočasné ochranné zastřešení.
Nový výzkum probíhá na bývalém dvorku čajovny, kde vyroste vstupní objekt.

Stavební práce: V historické budově muzea byly téměř dokončeny různé bourací a jiné přípravné práce, probíhá stavba nových příček, výtahové šachty, od horních pater se provádí nová elektroinstalace a topenářské práce.
Po dokončení archeologie před muzeem mohly být zahájeny práce na novém suterénním objektu v těchto místech. Objekt bude zhruba o třetinu menší než původně plánovaný. Jeho větší část bude sloužit k ochraně a prezentaci archeologicky odkrytých stavebních konstrukcí ze 16. století, menší část objektu zaberou toalety pro veřejnost. Práce na tomto objektu začaly bagrováním podloží, vrtáním bočních kotev pro nové zdivo a také průrazem čtyř otvorů, jimiž bude nový objekt propojen se suterénní chodbou historické budovy muzea.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekční práce: V souvislosti s významnými archeologickými nálezy dochází k podstatné změně projektu, zejména vstupního objektu muzea. V současné době probíhají intenzivní práce na nové projektové dokumentaci, která by měla být dokončena a schválena do konce března.

Archeologický výzkum: Probíhá intenzivní výzkum na zastřešené ploše před muzeem. Archeologové pracují již delší dobu dvanáct hodin denně, sedm dní v týdnu. V horní třetině plochy (u fortny) byl výzkum ukončen, ve střední třetině plochy (u historického vstupu do muzea) by měl být zcela dokončen do konce března, na dolní třetině plochy (směrem k parku), kde budou nálezy v budoucnu zachovány a prezentovány, se bude pracovat i později. Nový výzkum byl zahájen na bývalém dvorku čajovny, kde vyroste nový vstupní objekt.

Stavební práce: V historické budově muzea probíhají stále především přípravné činnosti jako probourávání nových prostupů a odkryv podlah a zásypů kleneb. Začaly první stavební práce, např. budování výtahové šachty. Na nových objektech mimo historickou budovu (před budovou a vedle budovy) se začne pracovat v dubnu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna projektu vstupního objektu

Před historickou budovou muzea (směrem k Jiráskově ulici, v místech původního trávníku) měl vzniknout nový suterénní integrovaný vstupní objekt. Archeologický výzkum, který je zde od listopadu minulého roku prováděn, odhalil větší množství stavebních konstrukcí, které náležejí tzv. novému městu ze 16. století. Jedná se o pozůstatky především městských domů včetně několika sklepů a také patrně příjezdové cesty a snad i brány z „dolního“ na „horní“ město. Většinu z těchto významných nálezů je nutné zachovat, což si vyžádalo změnu projektu. Archeologové se zároveň vyslovili proti pokračování výzkumu v místech středověkého hřbitova v horní třetině zamýšleného objektu (směrem k fortně). Dne 30. ledna 2013 proběhlo klíčové jednání všech zainteresovaných stran včetně zástupců archeologů a památkové péče, na němž byly dohodnuty hlavní zásady nového řešení dle návrhu arch. Josefa Pleskota. Z původně plánovaného vstupního objektu budou ve změněné podobě zbudovány zhruba dvě třetiny. Většina tohoto nového objektu bude sloužit k ochraně a prezentaci nejdůležitějších archeologicky odkrytých stavebních konstrukcí, které se stanou součástí muzejní expozice. Prostor bude přístupný z interiéru muzea. Nový vstupní objekt bude zbudován u severozápadní strany historické budovy (dvorek, bývalá zahrádka čajovny). Objekt, zastřešený jehlancovitou střechou, do parku otevřený velkým ateliérovým oknem, bude mít dva vchody – historický vchod na původní dvorek z Jiráskovy ulice a nový vchod od ulice B. Němcové.

Termín dokončení stavebních prací zůstává nezměněn, tj. konec letošního roku.

Archeologický výzkum: V lednu 2013 byla celá plocha archeologického výzkumu před budovou muzea zastřešena. Prostor je temperován a uměle osvětlen. Důvodem byla nutnost pokračování výzkumu i v zimním období.

Vzhledem k výše uvedeným změnám ve vstupním objektu dochází k úpravám koncepce archeologického výzkumu. Byl utlumen výzkum v horní třetině plochy (směrem k fortně), kde archeologové došli k horním vrstvám středověkého hřbitova. Hřbitov zůstane nadále nedotčen. Nový archeologický výzkum začne na ploše nově zamýšleného vstupního objektu (na dvorku). Cenné nálezy zde nejsou předpokládány. Zde se jedná téměř jistě o novodobé navážky vzniklé v souvislosti se stavbou budovy piaristických škol počátkem 18. století. Navíc se na této ploše nacházel dřevěný přístavek toalet pro stovky žáků a i kdyby zde byl historický terén, byl by septiky toalet prakticky zlikvidován.

Stavební práce: V historické budově muzea probíhají stále především přípravné stavební práce jako probourávání nových prostupů a odkryv podlah a zásypů kleneb. Začínají první stavební práce, např. budování výtahové šachty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archeologický výzkum: Během listopadu a prosince 2012 bylo v místech budoucího vstupního objektu muzea (směrem k Jiráskově ulici) archeologicky odhaleno větší množství stavebních konstrukcí, které náležejí tzv. novému městu ze 16. století. Jedná se o pozůstatky především městských domů včetně několika sklepů. Výzkum zdaleka není ukončen, nicméně už dnes je zřejmé, že některé z těchto významných nálezů bude nezbytné zachovat in situ, což bude vyžadovat změnu projektu vstupního objektu muzea.

Stavební práce: V historické budově muzea probíhají přípravné stavební práce, především bourání novodobých příček a proražení budoucích francouzských oken kavárny ve druhém suterénu směrem k městu. Vybourány a uloženy byly také historické architektonické články (především renesanční a mladší ostění dveří), které byly druhotně za první republiky zazděny v chodbě prvního suterénu (dříve chodba k čajovně). V těchto místech budou v budoucnu průchody mezi historickou budovou a novým suterénním vstupním objektem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archeologický výzkum: Dne 2. listopadu začal standardní záchranný archeologický výzkum v místech budoucího vstupního objektu muzea (směrem k Jiráskově ulici). Tomu předcházelo za dozoru archeologů prováděné navrtání pilotů opěrné stěny výkupu a skrývka mechanizací do hloubky určené předchozím zjišťovacím výzkumem. Archeologové pracují také v interiéru budovy, v jejím prvním suterénu. Výzkum provádí Východočeské muzeum v Pardubicích. Před muzeem bylo odkryto větší množství zdiva, které pochází z tzv. nového města ze 16. století, dále různě staré dlažby apod.

Stavební práce: Od začátku listopadu probíhají první přípravné práce v historické budově muzea, zejména bourání novodobých příček.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

muzeum je pro veřejnost uzavřeno od 1. července 2012

předání staveniště zhotoviteli PKS INPOS a.s. proběhlo 10. září 2012

stavba bude dokončena v prosinci 2013

muzeum se znovu otevře veřejnosti v jarních měsících roku 2014

 

 

Přiložený soubor ke stažení zde.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook